Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen praktijk Rust na impact en cliënt.

Definities

Hulpverlener:
Behandelaar vanuit praktijk Rust na impact, ook genoemd: dienstverlener.

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijvoorbeeld een werkgever) die aan praktijk Rust
na impact een opdracht verstrekt.

Cliënt:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie, behandeling, coaching, groepsbijeenkomst of (online) cursus/training. Ook genoemd: klant.

Artikel 1. Aanmelding en afspraken

1.1 Behandeling geschiedt volgens afspraak. Ik werk zowel op mijn praktijk, als online als op locatie.

1.2 De aangeboden hulpverlening wordt door een zorgverzekeraar vergoed in de aanvullende verzekering (www.de-nfg.nl/vergoedingen.html).

1.3 Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de hulpverlener in behandeling komen. Indien aanvullende informatie vereist, zal de hulpverlener contact opnemen met de huisarts of werkgever. Dit gebeurt echter alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien hulpverlener observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst hulpverlener cliënt terug naar de arts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg en met schriftelijke toestemming van de cliënt.

1.4 Cliënt dient afspraken minimaal 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Artikel 2. Dossiervoering

2.1 De hulpverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering.
Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

2.2 Het dossier is en blijft eigendom van de hulpverlener. De wettelijke bewaartermijn voor medische en/of zorggegevens is twintig jaar. Twintig jaar na afronding van de hulpverlening aan de cliënt wordt het dossier vernietigd.

2.3 In het dossier worden de volgende zaken opgenomen:
– basisgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail),
– verslag van de intake,
– verleende toestemming voor overleg met derden,
– achtergrondinformatie,
– behandelplan,
– sessie- en/of observatieverslagen,
– resultaten van de behandeling,
– uiteindelijke reden van uitschrijving.
Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt schriftelijke toestemming geeft.

2.4 Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen.
Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de hulpverlener.

2.5 Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd voor facturatie en dossiervorming.

Artikel 3. Wet bescherming persoonsgegevens

3.1 Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de AVG.
Deze richtlijnen zijn te vinden op de website: www.rustnaimpact.nl/privacy-en-cookieverklaring.

Artikel 4. Geheimhouding

4.1 De hulpverlener is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de hulpverlening aan de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 5. Meldcode huiselijk geweld

5.1 De meldcode is een stappenplan van de Rijksoverheid waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat hierbij om het signaleren en melden van acute of structurele onveiligheid voor een kind. Dit basismodel is via de site www.meldcode.nl te downloaden.

5.2 Ook de Wet op de Jeugdzorg, artikel 53, lid 3 bevat een uitdrukkelijk meldrecht bij vermoedens van kindermishandeling. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder(s), bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden.
Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouder(s) te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder(s).

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De door de hulpverlener aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het declaratienummer.

6.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag
de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft om aan zijn/haar verplichting te voldoen.

6.3 Indien de cliënt in het in lid 2 van dit artikel genoemde geval na een betalingsherinnering nog niet binnen de daarin vermelde, redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de hulpverlener gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

6.4 Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,- excl. btw.

6.5 Tariefswijzigingen worden voorafgaand aan sessie/behandeling/coaching/bijeenkomst, mondeling of schriftelijk bekendgemaakt.

Artikel 7. Verklaring arbeidsrelatie

7.1 Hulpverlener en cliënt verhouden zich nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. Hulpverlener werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen).
Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de hulpverlener. Hiertoe kan indien nodig een modelovereenkomst gesloten worden.

Artikel 8. Schade

8.1 De hulpverlener is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door een behandeling of het bezoeken van de praktijk. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor/tijdens/na een bezoek aan de praktijk.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Indien de hulpverlener aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de hulpverlening, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

9.1 De aansprakelijkheid van de hulpverlener voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van hulpverlener beperkt tot de factuurwaarde van één sessie van de bedoelde cliënt.

9.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt.

9.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de hulpverlener.

Artikel 10. Deelname aan (online) cursus/training

10.1 Indien het cursus-/trainingsaanbod wordt aanvaard en online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.

10.2 Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid heeft de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.

10.3 Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

10.4 Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen voor promotionele doeleinden.

10.5 Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus/training.

10.6 Voor het geven van de online cursus/training wordt gebruikgemaakt van een platform van een derde. Hierdoor kan dienstverlener niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

10.7 Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

10.8 Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

10.9 Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeelten van de content op social media delen, mits dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener.

10.10 De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijft eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en (waar de mogelijkheid wordt gegeven) op te slaan.

10.11 Tijdens deelname aan een cursus/training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community (onder posts). De klant zal geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en
gebruik van de diensten van dienstverlener.

10.12 Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

10.13. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname (en indien nodig, van toekomstige deelname) uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1 Indien cliënt een klacht heeft, wendt cliënt zich eerst tot de hulpverlener. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken waarin cliënt en hulpverlener tot een oplossing proberen te komen.

11.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, dan heeft de cliënt de mogelijkheid de klacht schriftelijk te richten aan de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg www.de-nfg.nl/klachtenreglement.html.

Artikel 12. Geschillen

12.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden door onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.